Правила и Условия

Общи условия за ползване на предоставяните услуги

 

І. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия (“ОУ“) уреждат отношенията между „Елефант Букстор“ ООД, ЕИК 202297958, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. “Иван Шишман“ №31, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и клиентите, наричани по-долу „Ползватели“, на платформата за електронна търговия www.elephantbookstore.com , наричана по-долу „Елефант Букстор”. Ползването на сайта от лица под 18 години е забранено.

 

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

                                                                             Наименование на Доставчика: Елефант Букстор“ ООД
                                                                 Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Шишман“ №31
                   Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, ул. “Иван Шишман“ №31
                        Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. “Иван Шишман“ №31, тел: 0896658052, e-mail: sales@elephantbookstore.com 
                                                        Вписване в публични регистри: ЕИК 202297958, регистрация по ДДС: № BG 202297958
                                                                                                                Надзорни органи:

6.1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
тел.: 02/91-53-515; 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

6.2. Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет. 3, 4 и 6 
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

6.3. Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес: 1000 гр. София, бул."Витоша" №18 
тел.: 02/935 61 13
факс: 02/980 73 15
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.cpc.bg

 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Чл. 3. Елефант Букстор e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.elephantbookstore.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

(1) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

(2) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(3) Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на платформата Елефант Букстор;

(4) Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата Елефант Букстор;

(5) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата Елефант Букстор чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;

(6) Да бъдат уведомявани за правата си, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата Елефант Букстор в Интернет;

(7) Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 4. Доставчикът в платформата Елефант Букстор организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата на Елефант Букстор договор за покупко-продажба на стоките, на адрес www.elephantbookstore.com  Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата Елефант Букстор и настоящите общи условия.

 

 IV. РЕГИСТРАЦИЯ

 

Чл. 6. (1) Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна.  Регистрацията е необходима  само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от Ползвателите свободно без регистрация. Регистрацията на платформата не е задължително условие, за да бъде направена поръчка и да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(2) За да се регистрира даден потребител на сайта е необходимо да се попълни регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията Ползвателят получава потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. Със създаването на профил и маркиране на полето „Прочетох и приемам Общите условия“ се счита, че Ползвателят е приел настоящите общи условия.

(3) След попълване на данните си в потребителската кошница, нерегистрираните Ползватели следва  да декларират, че са запознати с настоящите общи условия, съгласни са с тяхното съдържание и се задължават безусловно да ги спазват като отбележат съответното поле „Прочетох и се съгласих с общите условия“. След това Ползвателите могат да  направят поръчката като натиснат бутона „Потвърдете поръчката“.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчка Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 

 

 V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА. ЦЕНИ.

 

Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата Елефант Букстор, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика в платформата Елефант Букстор стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема настоящите общи условия при поръчване на съответната стока и натискане на бутона „Потвърдете поръчката“.

 

Чл. 8. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата Елефант Букстор по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата Елефант Букстор.

(2) Избиране или конфигуриране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата Елефант Букстор  стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора и предоставяне на лични данни за извършване на доставката (две имена, адрес, електронна поща и телефон).

(4) Избор на начин и момент за плащане на цената.

(5) Приемане на настоящите общи условия от нерегистрирани потребители.

(6) Предостави съответните данни за издаване на фактура, в случай че Ползвателят е заявил това;

(7) Потвърждение на поръчката от Доставчика;

 

Чл. 9. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Ползвателя.

 

Чл. 10. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

 

Чл. 11. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка по един от следните начини:

                                                                                                  Чрез кредитна/дебитна карта
                                                       с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер (само за България);
                                                                                                                чрез Paypal
                                                                                                                 чрез ePay.bg

(2) Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“,  да заплаща на Доставчика, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от платформата Елефант Букстор  стока. В случай на плащане чрез „наложен платеж“ при доставката Ползвателят получава от куриера фактура/ фискален касов бон, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за обработване и доставка на поръчката. Ползвателят предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в талона за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на Ползвателя. С подписването на талона за приемо – предаване Ползвателят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, посочена във фактурата/ фискалния касов бон.

 

Чл. 12. Всички представени на платформата Елефант Букстор  цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на платформата Елефант Букстор  цени на стоки са крайни и включват всички данъци (освен, ако не е упоменато изрично, че цената е без ДДС) и такси.

 

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Елефант Букстор, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011г.

 

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата Елефант Букстор, са определени в профила на всяка стока в платформата Елефант Букстор.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата Елефант Букстор в профила на всяка стока в платформата Елефант Букстор.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата Елефант Букстор и се предоставя като информация на Ползвателя при избиране на стоките за сключването на договора за покупко-продажба. Доставката на стоки на стойност над 100 лева на територията на Република България е за сметка на Доставчика.

(4) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в платформата Елефант Букстор  преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Елефант Букстор  или електронна поща.

 

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приеме авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата Елефант Букстор  цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) B cлyчaй, чe cтoйнocттa нa пopъчĸaтa нa Πoтpeбитeля e paвнocтoйнa или нaдвишaвa 10 000 лв., плaщaнeтo ce извъpшвa caмo чpeз пpeвoд или внacянe пo плaтeжнa cмeтĸa нa Дocтaвчиĸa.

 

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 30 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора- Приложение № 1 към настоящите общи условия или с молба  със свободен текст. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към общите условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

  за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
                                         за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато доставчикът в платформата Елефант Букстор  не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която стоката/стоките са върнати на Доставчика и приети от последния. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.

 (5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Стоките се съхраняват съобразно посочените изисквания на производителя.

(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към тези общи условия.

(7) Когато Доставчикът в платформата Елефант Букстор  не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 (8) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

 (9) При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член, Доставчикът извършва преглед на стоката и може да откаже приемането й, ако установи, че върнатата стока е различна от доставената на Потребителя.

(10) Доставчикът има право да откаже приемането на стоката, ако поради системност в правенето на поръчки и отказването им през кратки интервали от време и от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност като Ползвател.

(11) В случай на упражняване правата си по настоящия член, Потребителят следва заедно със стоката да предостави и оригинала на документа за покупка (фискален касов бон и/или фактура).

 

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата Елефант Букстор.

(2)  B cлyчaй чe Πoтpeбитeлят и Дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa Елефант Букстор  нe ca oпpeдeлили cpoĸ зa дocтaвĸa, cpoĸът нa дocтaвĸa нa cтoĸитe e 30 дни, cчитaнo oт дaтaтa, cлeдвaщa изпpaщaнeтo нa пopъчĸaтa нa Пoтpeбитeля дo Дocтaвчиĸa чpeз caйтa нa Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa Елефант Букстор.

(3) Ако Доставчикът в платформата Елефант Букстор  не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

(4) Доставката се извършва чрез куриерска фирма и разходите по нея се поемат от Потребителя, освен ако друго не е предвидено в тези Общи условия.

 

Чл. 18. Доставчикът в платформата Елефант Букстор се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на продаваните стоки.

 

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата Елефант Букстор  може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок, но не по-късно от 30 дни.

 

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 

Чл. 21. (1) Когато доставената стока е с недостатъци, Ползвателят има право да му бъде доставена нова стока съобразно първоначално уговореното. В този случай разходите по връщането и доставянето на нова стока е за сметка на Доставчика.

(2) В случай че Потребител упражни правото си по чл.16 от настоящите общи условия, разноските по връщането на стоката остават за негова сметка.

(3) В случай че доставката се извършва до страна извън ЕС и ЕИП всички митнически такси и данъци ( в т.ч. и мита) са за сметка на Ползвателя, като срок за доставка зависи от  крайната дестинация и спедиторското дружество, което извършва доставката.   

(4) Ползвателят може да се откаже от направената онлайн поръчка в срок до 48 часа, считано от получаването на поръчката. Разходите за връщането на стоката в този случай е за сметка на Доставчика.

(5) Доставката на стоки на стойност над 100 лева на територията на Република България е за сметка на Доставчика.

 

Чл. 22. Доставчикът в платформата Елефант Букстор се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

 

Чл.  23. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

Чл. 24.  Доставчикът на платформата Елефант Букстор изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата Елефант Букстор , ако същите са се съгласили изрично за това.

Чл. 25. (1) Във всеки момент Доставчикът в платформата Елефант Букстор  има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата Елефант Букстор има право да извърши съответните действия за оказване съдействие на Ползвателя възстановяването им.

 

            VIII.    ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 26. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата Елефант Букстор, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата Елефант Букстор  и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

  след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата Елефант Букстор  и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата Елефант Букстор  и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
с изричното му приемане от Ползвателя в сайта на Доставчика в платформата Елефант Букстор.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата Елефант Букстор, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

Чл. 27. Доставчикът публикува тези общи условия на сайта на Елефант Букстор  заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 28. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата Елефант Букстор  се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата Елефант Букстор . В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 29. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата Елефант Букстор  в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

X. ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 30. Ползвателят се задължава да обезщети Доставчика за невярно деклариране наличието на качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 31. Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в резултат на използване на платформата Елефант Букстор  или за времето, през което платформата не е била достъпна.

(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата Елефант Букстор.

 

Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 34. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Елефант Букстор  се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

Чл. 35. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата Елефант Букстор  и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

Чл. 36. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 37. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 38. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 13.09.2018г.

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Ние от „Елефант Букстор“ ООД, ЕИК 202297958, прилагаме Директива 83/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите и Закона за защита на потребителите.

Тук може да намерите подробна информация относно правата Ви при връщане на продукти. За повече информация, моля вижте Общите условия за ползване на уеб сайта или се свържете с нас на sales@elephantbookstore.com или на адрес гр.София, ул. “ Иван Шишман“ №31.

Потребителски права при връщане на продукт

Всеки клиент има право да се откаже от договора (всяка една покупка с касова бележка съгласно действащото законодателство представлява договор) с „Елефант Букстор“ ООД в рамките на 30 дни (а не 14, както ограничително е предвидено от закона), без изричното задължение да бъде посочвана причината за отказа. Срокът за отказ приключва след изтичане на споменатите 30  дни, считано от:

1.                  Датата на доставка.

a.                При условие, че имате различни продукти в една поръчка, за начален момент се приема денят, в който е доставен последният продукт от съответната поръчка.

2.                  Датата, на която са закупени съответните продукти от физическия магазин.

Клиентът също така е в правото си да се откаже от току що направената онлайн поръчка в срок до 48 часа, считано от получаването на поръчката Ви.

За да се откаже от покупката или от направената поръчка, потребителят трябва да информира съответното търговско звено за решението си. Това може да се направи в свободен текст или да се използва стандартен формуляр за отказ, който да се изпрати на електронен адрес sales@elephantbookstore.com. Заедно с уведомлението за отказ, по желание може да се изпратят и самите продукти.

Важно: Връщането на продуктите е желателно да се случи в рамките на текущите 30 дни, считано от получаването на уведомлението за отказ. Заедно със стоката следва да се предостави и оригинала на документа за покупка (фискален касов бон и/или фактура).

Разходът за връщане на продукт поради вина на „Елефант Букстор“ ООД е за сметка на дружеството.
Разходът за връщане на продукт при директен отказ в рамките на 48 часа е за сметка на дружеството.

Разходът за връщане поради лично желание на клиент без каквато и да било вина от страна на търговеца, е за сметка на клиента.

Връщаният продукт бива задължително да притежава добър търговски вид, който позволява последващата му продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи, или ако дефектът бе причинен по вина на търговеца. В случай на нарушен търговски вид на продукта (извън споменатите по-горе случаи), търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли разход за възстановяване на продукта в търговски вид.

При приемането на връщането, по отношение на което е упражнено право на отказ, търговецът ще извърши преглед и може да откаже от приемането им, ако установи, че върнатите продукти са различни от доставените.

„Елефант Букстор“ ООД си запазва правото да  откаже приемането на продуктите, ако поради системност в поръчването и отказването през кратки интервали от време и от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност.

Последици от връщане на продукт

При връщане на поръчка „Елефант Букстор“ ООД ще възстанови всички суми, получени от страна на клиента, включително, ако е приложимо, разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 календарни дни от датата, на която е постъпило доказателство, че е върнат съответния продукт. Търговецът не се задължава да възстанови допълнителните разходи за доставка, ако изрично е избрана доставка, различна от най-бюджетния вид стандартна доставка, предлаган от търговеца. Дължимата стойност ще бъде възстановена по банков път.

„Елефант Букстор“  ООД си запазва правото да отложи изплащането на сумите, докато потребителят не предяви доказателство за извършеното връщане.