БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА БЪЛГАРИЯ за 1-2 дни

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НАПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

 

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общиусловия (“ОУ“) уреждат отношенията между „Елефант Букстор“ ООД, ЕИК 202297958, със седалище и адресна управление България, гр.София 1000, ул. “Иван Шишман“ №31, наричано по-долуза краткост „Доставчик“, и клиентите, наричани по-долу „Ползватели“, на платформата за електроннатърговия www.elephantbookstore.com, наричана по-долу „Елефант Букстор”. Ползватели на платформата за електронна търговия могатда бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги изявление иса навършили 18 години. Когато Ползвателят прави поръчкачрез тази платформа, то той декларира, че е на възраст над 18 годинии има законното право да сключва договори.

(2) Услугите на платформата за електронна търговия са достъпни във всичкиевропейски държави. Услугите за трети страни се предоставят след изричнозапитване. Поради регионални или изключителни права за продажба, определенистоки са достъпни за продажба само за територията на България.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласноЗакона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „Елефант Букстор“ ООД

Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1000, ул. “Иван Шишман“ №31

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне нажалби от потребители: България, гр. София 1000, ул. “Иван Шишман“ №31

Данни за кореспонденция: България, гр. София1000, ул. “Иван Шишман“ №31, тел: 0896658052, e-mail: sales@elephantbookstore.com

Вписване в публични регистри: ЕИК 202297958, регистрация по ДДС: № BG 202297958

Надзорни органи:

1. Комисия за защитана личните данни
Адрес: България, гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 
тел.: 02/91-53-515; 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: 
www.cpdp.bg

 

2. Комисия за защитана потребителите 
Адрес: България, 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет. 3, 4 и6 
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: 
www.kzp.bg

 

 3. Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес: България, 1000 гр. София, бул."Витоша"№18 
тел.: 02/935 61 13
факс: 02/980 73 15
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: 
www.cpc.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Елефант Букстор e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес вИнтернет www.elephantbookstore.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключватдоговори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика вплатформата стоки, включително следното:

(1) Да извършат регистрация и създаване на профил запреглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване надопълнителните услуги за предоставяне на информация;

(2) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени иусловия за доставка;

(3) Да сключват с Доставчика договори запокупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на платформата ЕлефантБукстор;

(4) Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчикав платформата Елефант Букстор;

(5) Да извършват електронни изявления във връзка съссключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата ЕлефантБукстор чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;

(6) Да бъдат уведомявани за правата си, произтичащи отзакона, предимно чрез интерфейса на платформата Елефант Букстор вИнтернет;

(7) Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимосъгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

(8) При използване на платформатаза електронна търговия се прилагат настоящите общи условия, Политиката наповерителност /Политика за защита на личните данни/ и приложимото българскозаконодателство.

Чл. 4. Доставчикът в платформата Елефант Букстор организирадоставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени взакона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката,потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата на ЕлефантБукстор договор за покупко-продажба на стоките, на адрес www.elephantbookstore.com. Договорът се сключва на български или английски език и сесъхранява в базата данни на Доставчика в платформата. Доставчикътсъхранява информацията във връзка с постъпили поръчки и сключени договори засрок от минимум 6 месеца от прекратяване на договора.

(2) По силата насключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикътсе задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателяна определените от него чрез интерфейса в платформата стоки.

(3) Ползвателите заплащатна Доставчикавъзнаграждение за доставените стоки съгласно условията,определени в платформата Елефант Букстор и настоящите общи условия.

(4) В платформата се предлагат както нови, така иизползвани стоки и винтидж продукти. 

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 6. (1) Процедурата порегистрация на сайта е абсолютно доброволна,безплатна. Регистрацията енеобходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтътможе да бъде разглеждан от Ползвателите свободно без регистрация.Регистрацията на платформата не е задължително условие, за да бъде направенапоръчка и да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(2) За да се регистрирададен потребител на сайта е необходимо да се попълни регистрационен формуляр. Полетата,които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Смаркиране на полето „Прочетох и се съгласихс Правила и условия и Политика на поверителност” се счита, че Ползвателяте запознат и е съгласен личните му данни да се обработват при условията натази Политика. При успешно приключване на регистрацията Ползвателят получавана посочения от него имейл адрес потребителско име и парола, с които ще може давлиза в създадения му в сайта профил. Със създаването на профил и маркиране наполето „Прочетох и се съгласих с Правила и Условия и Политика на поверителност”се счита, че Ползвателяте запознат и е приел настоящите общи условия и се задължава да ги спазва.

(3) След попълване на данните си в потребителската кошница,нерегистрираните Ползватели следва да декларират, че са запознати с настоящитеобщи условия, съгласни са с тяхното съдържание и се задължават безусловно да гиспазват като отбележат съответното поле „Прочетохи се съгласих с Правила и Условия и Политика на поверителност“. След това Ползвателите могат да направят поръчкатакато натиснат бутона „Потвърдете поръчката“.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчкапо електронна поща

(автоматично) и/или на предоставения от Ползвателя телефонен номер  и между него и Доставчика възникват договорниотношения.

(5) При извършване нарегистрацията или поръчка Ползвателят се задължава да предостави верни,точни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промянасвоевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА. ЦЕНИ.

Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчикав платформата Елефант Букстор, за да сключват договори запокупко-продажба на предлаганите от Доставчика в платформата ЕлефантБукстор стоки.

(2) В случаите на поръчка на стокибез извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приеманастоящите общи условия при поръчване на съответната стока и натискане набутона „Потвърдете поръчката“.

(3) От съображения за сигурност не се допускат отделнипокупки на стоки над 10000.

Чл. 8. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките вплатформата Елефант Букстор по следната процедура:

(1) Влизане в систематаза извършване на поръчки в платформата ЕлефантБукстор.

(2) Избиране иликонфигуриране на една или повече от предлаганите от Доставчика вплатформата Елефант Букстор стоки и добавянето им към списъксъс стоки за покупка.

(3) Предоставяне нанеобходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна подоговора и предоставяне на лични данни за извършване на доставката (две имена,адрес, електронна поща и телефон). За адрес на доставка Ползвателят може дапосочи и офис на куриера.

(4) Избор на начин имомент за плащане на цената.

(5) Приемане нанастоящите общи условия и Политиката на поверителност /Политика за защита наличните данни/ от нерегистрирани потребители.

(6) Предоставяне на съответнитеданни за издаване на фактура, в случай че Ползвателят е заявил това;

(7) Потвърждение напоръчката от Доставчика;

Чл. 9. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките,заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление иот един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката напоръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно завсеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка сдоставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите запокупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона зазащита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора запокупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажбана другите стоки, доставени на Ползвателя.

Чл. 10. При упражняване направата по договора за покупко-продажба, Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора истоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 11. (1) Ползвателят може да плати ценатаза отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчкатана стоките или при тяхната доставка, съобразявайки условията на чл.15 ал. 3 от Настоящите условия, по един от следните начини:

Ø  Чрез кредитна/дебитнакарта

Ø с наложен платеж вмомента на получаване на стоката от куриер (само за България);

Ø чрез Paypal

Ø  чрез ePay.bg, ePay.bg- ePay свят

(2) Цялата или част от цената на покупката може да бъдезаплатена с онлайн ваучер за отстъпка, издаден от Доставчика. Плащането сотстъпката може да бъде извършено, ако ваучерът е валиден и с неизтекъл срок. Ползвателятняма право да получава себестойността на ваучера в пари.

(3) Срокът за плащане:

Ø чрез кредитна/дебитнакарта чрез PayPal е 24 /двадесет и четири/ часа, чрез ePay.bg и ePay.bg- ePay свят е 20 /двадесет/ минути. След изтичане на съответниясрок и при неизвършено плащане, поръчката се счита за отказана.

Ø Срокът за плащане с„наложен платеж” е 6 /шест/ дни от получаване на известие от куриера за наличнапри куриера пратка. След изтичане на този срок и при неизвършено плащане,поръчката се счита за отказана. При направен изричен отказ пред куриера отполучаване на куриерската пратка със закупената стока, то поръчката се счита заотказана. В случаите на отказана поръчка Доставчикът има право да наложиограничения за ползване на възможността за плащане с „наложен платеж”.

(4). След предварително съгласуване, плащането на стокитеможе да се извърши и по банков път по сметка, посочена от Доставчика.

(5) Независимо отизбрания способ всички плащания се извършват само в българскилева . С приемането нанастоящите общи условия Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключениепри плащане с „наложен платеж“, да заплаща на Доставчика, авансово, в пълен размер, продажната цена на всякапоръчана от платформата Елефант Букстор стока. В случай на плащане чрез „наложен платеж“ придоставката Ползвателят получава от куриера фактура/ фискален касов бон, в коятое посочена дължимата продажна цена и цената за обработване и доставка напоръчката. Ползвателят предава на куриера цялата дължима сума, включваща ценатана стоката и цената за обработване и доставка, посочена във фактурата/касоватабележка. Плащането се отбелязва в талона за приемо-предаване, който служи заразписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на Ползвателя. С подписването наталона за приемо – предаване Ползвателят овластява куриера да предаде от негово име и за неговасметка на Доставчика сумата, посочена във фактурата/ фискалния касов бон.

(6) Всички такси, комисиони и разходи за превалутиране,свързани със заплащане цената на стоката, са за сметка на Ползвателя

Чл. 12. Всички представени наплатформата Елефант Букстор цени са в български лева или равностойността им в евро,съгласно официалния курс на Българска народна Банка, и са валидни единствено исамо към момента на публикуването им, като Доставчикът си запазва правото, без да дължи предварителноуведомяване, да ги променя по всяко време. Представените на платформата Елефант Букстор цени на стоки сакрайни и включват ДДС, когато е приложимо .

 

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТОПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата нанастоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели,за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажбаили при регистрацията в Елефант Букстор, може да се направи извод, че са потребители по смисълана Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или наДиректива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври2011г.

Чл. 14. (1) Основнитехарактеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата Елефант Букстор, са определени в профила на всяка стока в платформата Елефант Букстор.

(2) Цената на стоките свключени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата Елефант Букстор в профила на всяка стока в платформата Елефант Букстор.

(3) Стойността напощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика в платформата Елефант Букстор и се предоставя като информация на Ползвателя при избиране настоките за сключването на договора за покупко-продажба. Цената за доставката сеопределя отделно и изрично от цената на стоките.

Ø Доставката на стокина стойност до 69 /шестдесет и девет/ лева на територията на Република България е за сметкана Ползвателя и е посочена при направената поръчка съобразно условиятана Куриерската компания.

Ø Доставката на стокина стойност над 69 /шестдесет и девет/ лева на територията на Република България е за сметкана Доставчика.

Ø Доставката[WU3]  на стоки на стойностпод 150  /сто и петдесет/ евро натериторията на Европейския съюз и държавите, принадлежащи към ЕвропейскоИкономическото Пространство, е за сметка на Ползвателя и е посочена принаправената поръчка съобразно условията на Куриерската компания.

Ø Доставката[WU4]  на стоки на стойностнад 150  /сто и петдесет/ евро натериторията на Европейския съюз и държавите, принадлежащи към ЕвропейскоИкономическото Пространство, е за сметка на Доставчика.

(4) Информацията,предоставяна на Ползвателите по този член, еактуална към момента на визуализацията й в платформата Елефант Букстор преди сключването надоговора за покупко-продажба.

(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита напотребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса наплатформата Елефант Букстор или електронна поща.
(6) Ползвателите се съгласяват  в случай на започната и недовършена поръчка от страна на ползвател на платформата и след предоставени лично от ползвателя данни, то Доставчика си запазва правото да изпрати напомнителен имейл за довършване на поръчката. В този случай след получаване на напонителния имейл Ползателят има право да заяви да не получава напомнителни имейли.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приеме авансово плащане за сключените с Потребителя договори запокупко-продажба на стоки.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата Елефант Букстор, чрез Paypal и чрез ePay.bg, ePay.bg - ePay свят цената за доставка на стокитепреди или в момента на доставката им.

(3) Във връзка с предпириети мерки свързани със ЗМИП и начините на плащания, суми над 199.99 лева плащанията могат да се извършват чрез кредитна/дебитнакарта;  чрез Paypal, чрез ePay.bg, ePay.bg- ePay свят. 
B cлyчaй, чe cтoйнocттa нa пopъчĸaтa нa Πoтpeбитeля e paвнocтoйнa или нaдвишaвa 5 000 лв., плaщaнeтo ce извъpшвa caмo чpeз пpeвoд или внacянe пo плaтeжнa cмeтĸa нa Дocтaвчиĸa.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и безда посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 30 дни, считано отдатата на приемане на стоката от Доставчика, чрез единния формуляр за отказ от договора-Приложение № 1 настоящите общи условия или с молба съссвободен текст. Информация за упражняване направото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към общите условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не сеприлага в следните случаи:

Ø за доставка на стоки,изработени по поръчка на Потребителя или съобразнонеговите индивидуални изисквания;

Ø за доставка на стоки,които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срокна годност;

Ø за доставка назапечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдатвърнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

Ø за доставка на стоки,които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с другистоки, от които не могат да бъдат отделени;

Ø за доставка назапечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, коитоса разпечатани след доставката;

(3) Когато доставчикът вплатформата Елефант Букстор не e изпълнил задълженията си за предоставяне наинформация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да сеоткаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от дататана получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока заотказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправиизявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен наПриложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото сина отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява единственопо посоченаот Потребителя банкова сметка всички суми,получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни,считано от датата, на която стоката/стоките са върнати на Доставчика и приети отпоследния. 

(5) Потребителят сезадължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигуризапазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.Стоките се съхраняват съобразно посочените изисквания на производителя.

(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писменоизявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпенв Приложение № 1 към тези общи условия.

(7)  Доставчикът в платформата Елефант Букстор  може да задържи плащането на сумите Потребителя, докато не получи стоките.

(8) Независимо от горнитехипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, койтопозволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води доочевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушимакутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушентърговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ отдоговора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(9) При приемането настоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член, Доставчикът извършва преглед настоката и може да откаже приемането й, ако установи, че върнатата стока еразлична от доставената на Потребителя.

(10) Доставчикът има право да откаже приемането на стоката, ако порадисистемност в правенето на поръчки и отказването им от едно и също лице,възникнат съмнения за неговата добросъвестност като Ползвател.

(11) В случай наупражняване правата си по настоящия член, Потребителят следва заедно със стоката да предостави и оригинала надокумента за покупка (фискален касов бон и/или фактура).

Чл. 17. (1) Срокът на доставка настоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата Елефант Букстор.

(2) B cлyчaй чe Πoтpeбитeлят и Дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa Елефант Букстор нe ca oпpeдeлили cpoĸзa дocтaвĸa, cpoĸът нa дocтaвĸa нa cтoĸитe e 7 /седем/ дни,cчитaнo oт дaтaтa, cлeдвaщa изпpaщaнeтo нa пopъчĸaтa нa Пoтpeбитeля дo Дocтaвчиĸa чpeз caйтa нa Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa Елефант Букстор.

(3) Всичкипоръчки на продукти зависят от наличността. В това отношение, ако възникнаттрудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули,останали на склад, или Доставчикът в платформата Елефант Букстор не може да изпълни договора поради посочените причини,тоДоставчика си запазва правото да се предостави информацияза заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които може да бъдат поръчани . Ако Потребителя не желае дапоръча заместващи продукти, се възстановява всяка сума, която заплатенитеот Потребителя суми.

(4) Доставката сеизвършва чрез избрана от Доставчика куриерскафирма и разходите по нея се поемат от Потребителя, освен ако друго не е предвидено в тези Общи условия.

Чл. 18. Доставчикът в платформата Елефант Букстор се задължава да спазва всички изисквания, установени вбългарското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата напродаваните стоки. 

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата Елефант Букстор може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от куриер вопределения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставкатаи предаването в разумен срок, но не по-късно от 30 дни.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката ипредаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако по искане наПолзвателя стоката е поръчана в подаръчна опаковка, същият не е длъжен дапрегледа веднага стоката и има право да върне стоката в 30-дневния срок,посочен по-горе.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика, съгласно ал. 1, стоката се смята заодобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. (1) Когато доставенатастока е с недостатъци, Ползвателят има право да му бъде доставена нова стока съобразно първоначалноуговореното или да направи отказ. В този случай разходите по връщането и/илидоставянето на нова стока е за сметка на Доставчика.

(2) В случай че Потребител упражни правото си по чл.16 отнастоящите общи условия, разноските по връщането на стоката остават за неговасметка. При връщане на стока поради дефект или грешка на Доставчика, разноскитеза връщането са за сметка на Доставчика.

(3) Доставчикът доставя поръчаните стоки на територията на България и извън територията наБългария.

(4) В случай че доставката се извършва до страна извън ЕС и странитеот ЕИП всички митнически такси и данъци (в т.ч. и мита) са за сметка на Ползвателя, като срок задоставка зависи от крайната дестинация и спедиторското дружество, коетоизвършва доставката.

Чл. 22. За неуредените в тозираздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени вТърговския закон и Закона защита на потребителите.

Чл. 23. Доставчикът на платформата Елефант Букстор изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, докато е налицерегистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата Елефант Букстор, ако същите предварително сасе съгласили изрично за това.

Чл. 24. (1) Във всеки момент Доставчикът в платформата Елефант Букстор има право да изискваот Ползвателя да се легитимира и даудостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрациятаобстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че понякаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата Елефант Букстор има право да извършисъответните действия за оказване съдействие на Ползвателя за възстановяването им.

(3) Информациятаили личните данни, които се предоставят, ще се обработват в съответствие с политиките за защитана данните. Когато се използва нашиятуебсайт, се давасъгласие с обработката на информация и детайлите и се заявява, че цялатапредоставена информация и подробности са верни и отговарят на действителността.

(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя, съгласно Закона за защитана личните данни и европейското законодателство. Доставчикът обявява на сайтаси www.elephantbookstore.com Политика на поверителност/Политика за защита на личните данни/, с която Ползвателят следва да се запознае.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общиусловия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата Елефант Букстор, за което последният ще информира на интернет сайта всичкиПолзватели.

(2) Доставчикът в платформата Елефант Букстор и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тезиобщи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

Ø  след изричното мууведомяване от Доставчика в платформата Елефант Букстор и ако Ползвателят не заяви впредоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

Ø  след публикуването имна сайта на Доставчика в платформата Елефант Букстор и ако Ползвателят не заяви в 14-дневенсрок от публикуването им, че ги отхвърля;

Ø  с изричното муприемане от Ползвателя в сайта на Доставчика в платформата Елефант Букстор.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на сайта на Елефант Букстор заедно с всичкидопълнения и изменения в тях.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общиусловия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата Елефант Букстор се прекратяват в следните случаи:

Ø  при прекратяване и обявяване в ликвидацияили обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

Ø  по взаимно съгласие на страните в писменвид;

Ø  при обективна невъзможност на някоя отстраните по договора да изпълнява задълженията си;

Ø  при изземване или запечатване наоборудването от държавни органи;

Ø  в случай назаличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата Елефант Букстор. В този случай сключените, но неизпълнени договори запокупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестиеи без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи,че Ползвателят използва платформата Елефант Букстор в нарушение нанастоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетитенравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

X. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети Доставчика за невярно деклариране наличието на качеството„потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат нанепреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, обявено извънредно положение,епидемична обстановка, наложение ограничения във връзка с Covid-19, технически или други обективни причини, включително иразпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимущественивреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в резултат на използванена платформата Елефант Букстор или за времето, през което платформата не е биладостъпна.

(3) Доставчикът не носиотговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новинитеи статиите в платформата Елефант Букстор. Коментари, мнения и публикации с обидно, нецензурносъдържание ще бъдат изтрити.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на меркитеза сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба наинформация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаванена достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор запокупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна наданни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което сепредставя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

(3) Доставчикът не носи отговорност за доставката в случай, че посоченитеот Ползвателя данни за адрес/и саневерни или заблуждаващи.

 

XI.  ВИРУСИ, ПИРАТСТВО И ДРУГИ КОМПЮТЪРНИ АТАКИ

Чл. 33. Платформата за електронна търговия  www.elephantbookstore.com не трябва да се използванеправомерно включително и чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне,червеи, логически бомби или всеки друг софтуер или технологично вредни илиувреждащи материали. Ползвателят нямаправо да се опитва да осъществява неоторизиран достъп до платформата ни заелектронна търговия, сървър, на който е разположена платформата или всекисървър, компютър или база данни, свързани с нашата платформа. Неспазване натази клауза ще се счита за нарушение, както е определено съгласно приложимитерегламенти и закони. Доставчикът неноси отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга,вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали,които могат да повлияят на компютър, ИТ оборудване, данни или материали врезултат на използването на този уебсайт или изтеглянето на съдържание от негоили тези, към които тази платформа за електронна търговия пренасочва.

 

ХІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 34. С настоящите общи условия Ползвателят се съгласява, че всички авторски права, регистриранитърговски марки и други права на интелектуална собственост върху всичкиматериали или съдържание, снимки и изображения, предоставени като част отуебсайта,  принадлежат на Доставчика по всяко време или на тези,които са му предоставили лиценз за тяхната употреба.

 

XIIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 35. Приложимитерегламенти и закони, описани внастоящите общи условия, изискват част от информациятаот уведомленията, които се изпращат от Доставчика до Ползвателя, да са в писмена форма. Чрезизползването на тази платформа заелектронна търговия и чрез настоящите общи условия, Ползвателят се съгласява, че по-голяматачаст от комуникацията с Доставчика ще бъдеелектронна. Доставчикът ще сесвързва с Ползвателя по имейл или ще се предоставя информациячрез публикуване на уведомления на платформата. За договорни цели Ползвателят сесъгласява да използва тези електронни средства за комуникация и приема, че всички договори,уведомления, информация и други съобщения, които се изпращат по електронен път, са в съответствие с правнитеизисквания за предоставянето й в писмен вид.

Чл. 36. (1) Ползвателят и Доставчикътв платформата Елефант Букстор се задължават да защитаватвзаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни,станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и следизтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена илиустна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да сесмята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернетфоруми, лични или публични уеб сайтове и други.

Чл. 37. В случай напротиворечие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчикав платформата Елефант Букстор и Ползвателя, с предимствосе прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 38. Евентуалнатанедействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителностна целия договор.

Чл. 39. (1) За неуредените в тезиобщи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на РепубликаБългария.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относноизпълнението на този договор към Европейската платформа за онлайн решаване наспорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. Тази платформа за електронна търговия позволява напотребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, възникнали по поводнационални и трансгранични онлайн покупки.

Друга възможност за доброволно решаване на спорове е дасе подаде заявление до Комисията за защита на потребителите за осъществяване напосредничество. Информация за видовете помирителни комисии истъпките за формиране на помирителна комисия:  https://kzp.bg/login.

В случай на непостигане на съгласие за разрешаване наспора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване откомпетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 40. Настоящите общиусловия влизат в сила за всички Ползватели на 13.09.2018г. Последна актуализация: 09.04.2021г. 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правотона отказ от договора

 

Ние от „ЕлефантБукстор“ ООД, ЕИК 202297958, прилагаме Директива 83/2011/ЕС на Европейскияпарламент и на Съвета относно правата на потребителите и Закона за защита напотребителите.

Тук може да намеритеподробна информация относно правата Ви при връщане на продукти. За повечеинформация, моля вижте Общите условия за ползване на платформата заелектронна търговия www.elephantbookstore.com или се свържете с нас на sales@elephantbookstore.com или на адрес България, гр.София1000, ул. “Цар Иван Шишман“ №31.

Потребителски права при връщане на продукт

Всеки клиент имаправо да се откаже от договора (всяка една покупка,съгласно действащото законодателство,представлява договор) с „Елефант Букстор“ ООД в рамките на 30 дни (а не 14, както ограничително епредвидено от закона), без изричнотозадължение да бъде посочвана причината за отказа. Срокът за отказ приключваслед изтичане на споменатите 30 дни, считано от Датата на доставка. Приусловие, че имате различни продукти в една поръчка, за начален момент се приемаденят, в който е доставен последният продукт от съответната поръчка.


Клиентът също така е в правото си да се откаже от току щонаправената онлайн поръчка в срок до 48 часа, считано от получаването напоръчката Ви.

За да се откаже от покупката или от направената поръчка,потребителят трябва да информира съответното търговско звено за решението си.Това може да се направи в свободен текст или да се използва стандартен формуляр за отказ, който да се изпратина електронен адрес sales@elephantbookstore.com. Заедно с уведомлението за отказ, по желание може да сеизпратят и самите продукти.

Важно: Връщането на продуктите е желателно да се случи врамките на текущите 30 дни, считано от получаването на уведомлението за отказ.Заедно със стоката следва да се предостави и оригинала на документа за покупка(фискален касов бон и/или фактура).

Разходът за връщане на продукт поради вина на „ЕлефантБукстор“ ООД е за сметка на дружеството.

Разходът за връщане на продукт при директен отказ врамките на 48 часа е за сметка на дружеството.

Разходът за връщане поради лично желание на клиент безкаквато и да било вина от страна на търговеца, е за сметка на клиента.

Връщаният продукт следва задължително да притежава добъртърговски вид, който позволява последващата му продажба, освен акоразопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид настоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и другисходни случаи, или ако дефектът бе причинен по вина на търговеца. В случай нанарушен търговски вид на продукта (извън споменатитепо-горе случаи), търговецът има право по свояпреценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли разход завъзстановяване на продукта в търговски вид.

При приемането на връщането, по отношение на което еупражнено право на отказ, търговецът ще извърши преглед и може да откаже отприемането им, ако установи, че върнатите продукти са различни от доставените.

„Елефант Букстор“ ООДси запазва правото да  откаже приемането на продуктите, ако порадисистемност в поръчването и отказването през кратки интервали от време и от еднои също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност.

Последици от връщане на продукт

При връщане напоръчка „Елефант Букстор“ ООД ще възстанови всички суми, получени от страна наклиента, включително, ако е приложимо, разходите за доставка, без неоправданозабавяне и във всички случаи не по-късно от 14 календарни дни от датата, накоято е постъпило доказателство, че е върнат съответния продукт. Търговецът несе задължава да възстанови допълнителните разходи за доставка, ако изрично еизбрана доставка, различна от най-бюджетния вид стандартна доставка, предлаганот търговеца. Дължимата стойност ще бъде възстановена по банков път.

„Елефант Букстор“ ООД си запазва правото да отложи изплащането на сумите, докатопотребителят не предяви доказателство за извършеното връщане.